Skodvin Harmonien Musikere2016 83 Oddmund Okland

Oddmund Økland

Fagott, Kontrafagott

Oddmund Økland er Bergen Filharmoniske Orkesters programsjef. Han har spilt fagott og kontrafagott i orkesteret siden 1995.