Åpenhetsloven

Vurdering av aktsomhet i henhold til Åpenhetsloven for Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien, juni 2023.

Åpenhetslovens § 5 A.
Generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Verdigrunnlaget
Grunnleggende menneskerettigheter, blant annet FNs konvensjon og økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, samt sivile og politiske konvensjoner fra 1966 legges til grunn for vurderingen. I tillegg en vurdering av helse- miljø og sikkerhet, arbeidstakermedvirkning, ILOs (International Labour Organization) kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet.

Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien
Stiftelsen har som formål å fremme og utvikle interessen for den klassiske musikken i bred forstand, i hovedsak symfonisk musikk og annen orkesterbasert musikk, dessuten opera og musikkteater, vokalmusikk og kammermusikk. Stiftelsen skal bidra til fornyelse og utvikling av kunstformen.

Musikkselskapet Harmonien innbefatter Bergen Filharmoniske Orkester, Bergen Filharmoniske Kor og Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester. Stiftelsen har 124 ansatte. Medlemmene av Bergen Filharmoniske Kor og Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester er ikke ansatt i Musikkselskapet. Omsetning i 2022 var kr. 208, 3 mill. og publikumsoppslutning i et normalår er ca. 120.000 på Musikkselskapets ca. 250 konserter og arrangement (inklusive formidlingsarrangementer).

Musikkselskapet driver også en gratis strømmetjeneste, Bergenphilive.no. Ti av orkesterets konserter per sesong strømmes direkte på plattformen. I etterkant redigeres verkene og republiseres på samme plattform. Musikkselskapet leier inn personell til strømmeproduksjonene gjennom egne avtaler med fra Creative Technology, Kolibri media og (inntil nå) NRK. Orkesteret turnerer jevnlig internasjonalt og spiller jevnlig inn musikk for utgivelse på cd og strømmetjenester. Musikkselskapet eier ikke egne lokaliteter, men leier av Grieghallen AS.

Selskapsform, finansiering og formål
Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien er en privat stiftelse og finansieres i hovedsak av staten. Billettinntekter og andre inntekter utgjør normalt 20-25% av årsomsetningen. Musikkselskapet er en profesjonell kulturinstitusjon som har flerdimensjonale resultatkrav og formål. Driften skal ikke gi økonomisk overskudd. Formålet er i hovedsak å skape gode kunstneriske opplevelser for publikum og ivareta og foredle den klassiske musikktradisjonen. Staten ved kulturdepartementet gir føringer i sine årlige tilskuddsbrev.

Bergen Filharmoniske Orkester består av 100 fast ansatte musikere. Dirigenter og solister og andre utøvere blir engasjert til hver produksjon som vanligvis har en varighet på én uke. Noter til komposisjonene hentes fra vårt eget notearkiv eller leies fra forlag. Dirigenter og solister og andre kunstneriske utøvere som blir engasjert for prosjektet, og som helt og holdent står ansvarlig for sitt eget kunstneriske uttrykk, blir i all hovedsak engasjert på oppdragsavtaler. Ekstramusikere og vikarer blir ansatt på ansettelseskontrakter i henhold til gjeldende tariffavtale. I administrasjonen arbeider 24 fast ansatte.

Mål og oppfølgingskriterier for 2023
Målene for regjeringens politikk på musikk- og scenekunstområdet, jf. Prop 1 S (2021-2022), er å legge til rette for

– produksjon og formidling av musikk- og scenekunstuttrykk av høy kvalitet
– kunstnerisk utvikling og fornyelse
– et musikk- og scenekunsttilbud som er tilgjengelig for et bredt publikum

I tillegg defineres spesielle satsinger for året, samt at det knyttes forutsetninger til statstilskuddet og det settes krav til rapportering.

Lovkrav
Offentlighetsloven og Lov om offentlige anskaffelser skal gjelde for selskapet (§16). Arbeidsmiljøloven, HMS-forskriftene og alle andre aktuelle lover som gjelder for virksomheter i Norge kommer til anvendelse.

Kjøkken og kantine
Vi har kjøkken, kantine og ansatt kokk som fremstiller mat til egen kantine. Matvarene kjøpes inn fra ASKO og ASKO-eide StorCash.

Avtaleverk og systemer for medarbeiderinnflytelse

Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift
Anskaffelsesregelverket regulerer hvordan det offentlige og andre virksomheter som er omfattet av regelverket skal foreta innkjøp av varer og tjenester. Hovedformålet med regelverket er å fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser, men et uttalt tilleggsformål er å bidra til at det offentlige opptrer med integritet, slik at allmenheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.

I forskriften er det angitt ulike terskelverdier som har betydning for hvilke deler av forskriften som gjelder. I utgangspunktet er tre typer terskelverdier som gjør seg gjeldende. Den første er terskelverdien for når forskriften kommer til anvendelse. Denne er pt. på 100.000 kroner ekskl. mva. Anskaffelser under denne terskelverdien er unntatt fra både anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften.

Den andre typen terskelverdi er den nasjonale terskelverdien på 1,3 millioner kroner ekskl. mva. Anskaffelser med en verdi som er lik eller overstiger denne verdien, men som ikke overstiger EØS-terskelverdiene, skal i hovedsak følge del II i forskriften. Den tredje typen terskelverdi er EØS-terskelverdier. Det er angitt ulike EØS-terskelverdier i forskriften for ulike typer anskaffelser, jf. § 5-3.

Offentlighetsloven §5 Miljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn
Askaffelsespraksis skal innrettes slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant. Dette skal blant annet skje ved at oppdragsgiveren tar hensyn til livssykluskostnader. Disse oppdragsgiverne skal også ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser der det er en risiko for brudd på slike rettigheter. Oppdragsgiveren kan stille egnede krav og kriterier knyttet til ulike trinn i anskaffelsesprosessen, slik at offentlige kontrakter gjennomføres på en måte som fremmer hensyn til miljø, innovasjon, arbeidsforhold og sosiale forhold, forutsatt at kravene og kriteriene har tilknytning til leveransen.

Medarbeiderinnflytelse
Fremstillingen av konserter og forestillinger er skapelsesprosesser som er avhengig av godt samarbeidsklima og tillit mellom de medvirkende. Musikkselskapet Harmonien har hovedverneombud, tre verneombud med stedfortredere. Hovedverneombudet samt de tre verneombudene er faste medlemmer av Arbeidsmiljøutvalget. Vi har regelmessige møter mellom ledere for fagforeningen og ledelse samt, i arbeidsmiljøutvalget. Medarbeiderinnflytelse kommer også til uttrykk gjennom programkomité (som sammen med programsjef utformer Musikkselskapets programmer), Faglig råd og samarbeidsutvalg.

Tariffavtaler
Det er inngått tariffavtale mellom arbeidsgiver og ansatte. Alle ansatte, vikarer og kortidsengasjerte omfattes av avtalen. Ansettelsen sikrer at lønn og arbeidsvilkår er ivaretatt etter norsk standard, men også ulykkesforsikring, pensjonsavtale, samt rett til sykepenger og trygdeytelser i henhold til folketrygdloven. I tillegg følges bransjeavtalene som gjelder for kunst- og kulturlivet i Norge.

Utenlandske utøvere
Musikkselskapet Harmonien operer i et internasjonalt marked når dirigenter, solister, etc skal engasjeres. Avtalene med disse fremforhandles i all hovedsak gjennom deres representanter/agentur. For de utenlandske utøverne det gjelder, blir honorarene innberettet til skattekontoret for utenlandssaker.

Miljøarbeidet
Vi er en sertifisert miljøfyrtårnbedrift, og arbeider konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Vi arbeider helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak som skal forbedre våre miljøprestasjoner, redusere klimagassutslippene og bidra til en grønn fremtid. Vi bidrar dermed til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

Kartlegging av farer og problemer
Det gjennomføres årlige risikovurderinger, vernerunder og vurdering av både arbeidsmiljø og påvirkning av ytre miljø. Medarbeidersamtaler gjennomføres jevnlig i hele organisasjonen. Musikkselskapet har elektroniske systemer for avviksmeldinger og andre varslinger.

Åpenhetslovens § 5 B.
Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger.

Vi har så langt ikke avdekket at grunnleggende menneskerettigheter blir brutt i vår produksjon av tjenestene. Det kan dokumenteres at alle våre ansatte og engasjerte medarbeider har anstendige arbeidsforhold. Vi mener at det heller ikke er grunnlag for å mistenke at det i vår leverandørkjede og blant våre forretningsforbindelser forekommer brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendighet i arbeidsforholdene.

Åpenhetslovens § 5 C.
Opplysninger om tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultater eller forventede resultater av disse tiltakene.

Vi vil vurdere nærmere om det er noen av våre leverandører eller forretningsforbindelser som kan falle negativt inn under de aktuelle kriteriene. Aktsomhetsvurderingen vil foretas i henhold til OECDs retningslinjer og mulige nye bransjestandarder. Vi vil igangsette et arbeid i vår organisasjon som skal ha som formål å forankre ansvarlighet i våre interne retningslinjer. Spesielt vil vi rette søkelys på eventuelle leverandører i land som kan være spesielt utsatt for menneskerettsbrudd og uansvarlige arbeidsforhold. Dette kan være land med svak politisk styring og svak domstolskontroll. Enkelte bransjer kan være spesielt utsatt.

Vurderingen vil være avgrenset dersom omfanget av slike innkjøp beløper seg til under trinn én i terskelverdi som er fastsatt i anskaffelseslov og forskrift (pt. Kr.100.000,- eks. Mva).

Rett til informasjon etter §6
Enhver har ved skriftlig forespørsel rett på informasjon om Musikkselskapet Harmoniens virksomhet og hvordan virksomheten håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser etter §4. Dette omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til en vare eller tjeneste som virksomheten tilbyr.

Spørsmål som gjelder Musikkselskapet Harmoniens virksomhet i henhold til Åpenhetsloven, kan rettes til kommunikasjonssjef Henning Målsnes, henning@harmonien.no