Turnékonsert i Dortmund

Turn├ękonsert i Dortmund

Konzerthaus Dortmund, Tyskland