Personvernerklæring

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for Musikkselskapet Harmoniens behandling av personopplysninger.

Musikkselskapet Harmonien (org.nr 976619005) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som innhentes av oss.  

Personopplysninger er alle opplysninger som kan kobles til deg som enkeltperson, f.eks. navn, telefonnummer eller en vurdering.

Denne personvernerklæringen har som formål å informere om hvilke personopplysninger vi behandler, hvorfor vi behandler personopplysningene og hvilke rettigheter du har overfor oss.

Hvilke personopplysninger som behandles

Musikkselskapet Harmonien behandler følgende personopplysninger:

 • navn
 • telefonnummer
 • adresse
 • e-postadresse
 • fødselsnummer
 • kontonummer
 • helserelaterte forhold

I tilfeller der det er behov for ekstra tilpasning, for eksempel dersom man er rullestolbruker, så vil Musikkselskapet Harmonien behandle helserelaterte forhold for å gi riktig plassering i salen i henhold til sikkerhetsrutiner.

I den grad det innhentes personopplysninger om deg fra tredjeparter, vil du bli informert om hvilken tredjepart som har gitt oss personopplysningene, hvilke personopplysninger som er innhentet, formålet med den tiltenkte behandlingen av personopplysningene, det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene og eventuelle mottakere av personopplysningene. Vi vil videre informere om hvor lenge personopplysningene vil bli lagret og hvilke rettigheter du har overfor oss.

Formålet med innhenting av personopplysninger

Musikkselskapet Harmonien innhenter personopplysninger for å administrere abonnementet for deg som kunde. Dette innebærer også at vi sender ut en epost med nyttig informasjon om konserten du har billetter til et par dager i forkant av selve konserten.

Det er også mulig å abonnere på nyhetsbrev og tilbudsutsendelser fra Musikkselskapet Harmonien. Dette er frivillig og innebærer at du jevnlig mottar e-post med informasjon om enkelte konserter og eventuell annen relevant informasjon.

For at vi skal kunne foreta disse utsendelsene, er det nødvendig for oss å registrere din kontaktinformasjon i vårt CRM- og epost-system. Dersom du har gitt samtykke for å motta eposter fra oss, kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Musikkselskapet Harmonien vil da slette din kontaktinformasjon fra adresselisten til det aktuelle nyhetsbrevet.

Informasjon om potensielle kunder

Dersom du har korrespondanse med oss, enten som kontaktperson i en bedrift, eller ved deltakelse på ulike messer, møter eller andre arenaer, så vil vi lagre dine kontaktopplysninger. Formålet med denne behandlingen er å markedsføre våre konserter mot interessenter som kan ha ønske om dette. Personopplysningene vil slettes innen 3 år, så fremt det ikke etableres et kundeforhold eller dersom samtykke til videre lagring blir gitt.

Hvordan lagres og sikres personopplysninger

Alle kundedata lagres i Superoffice, et CRM system (kundebehandlingssystem).

De ansatte medarbeiderne i markedsavdelingen har tilgang til dette systemet, i tillegg til bedriftens superbruker.

Videre benyttes billettsystemet Eventim.

Leverandør av regnskapssystem er Abacus IT, som er forhandler av Visma.

Nyhetsbrev sendes fra epostsystemet Marketing Monitor, som administreres fra vårt markedsbyrå Knowit Experience. Se mer utfyllende informasjon om dette.

Hvordan slettes personopplysninger

Musikkselskapet Harmonien har interne rutiner som sikrer at personopplysninger om deg blir slettet i samsvar med personvernregelverket.

Dersom du mener det er grunnlag for sletting, bes du ta kontakt for å anmode om sletting av personopplysninger.

Utlevering til tredjeparter

Personopplysninger deles ikke med utenforstående tredjeparter. Musikkselskapet Harmonien benytter i enkelte tilfeller underleverandører som behandler personopplysningene på vegne av oss. Vi benytter kun underleverandører som har avgitt garantier for at personopplysningene ikke vil bli behandlet til annet formål enn de er innhentet for, og at behandlingen vil være i samsvar med personvernregelverket.

Musikkselskapet Harmonien benytter teknologileverandører som er listet nedenfor til formålene som er beskrevet over. Bruk av teknologileverandører skjer på oppdrag av Musikkselskapet Harmonien og utførende part er Knowit Experience. Vi benytter Google for Google Adwords, Facebook til Facebook ads og Facebook analytics og Marketing Monitor.

Sosiale medier brukes også som markedskanal. Disse kanalene er i hovedsak Facebook og Instagram.

Hvordan brukes persondata i markedsføring

Epostmarkedsføring

Musikkselskapet Harmonien bruker Knowit Experience til bistand med epostmarkedsføring.

Knowit har tilgang til våre systemer for epostmarkedsføring, slik at de kan bistå med planlegging, analyse og utsending av nyhetsbrev. Musikkselskapet Harmonien er behandlingsansvarlig og har ansvar for behandling av data.

Persondata i nyhetsbrev kan kobles mot dato og åpningsfrekvens

Vi utleverer ikke persondata som navn og epostadresse, med mindre det er særskilt behov for dette. Persondata slettes hos Knowit så snart behandlingen er utført.

Bruk av kundelister til målretting i annonsesystemer, herunder facebook.

Knowit styrer Musikkselskapets målrettede markedsføring. De benytter kundelister med navn, epostadresse og telefonnummer til målretting i eksterne annonsesystemer. Per juli 2018 er det Facebook og Instagram som benyttes til ekstern annonsering. Målrettingen er kun tilgjengelig dersom annonsesystemene kan matche et stort nok antall brukere på listen. Knowit kan opprette speilsegmenter. Knowit bruker anonymiserte data til analyseformål.

Alle personlig identifiserbare data slettes dersom kundeforholdet opphører.

Rettigheter

Dersom Musikkselskapet Harmonien behandler personopplysninger om deg, har du etter det norske personvernregelverket følgende rettigheter overfor oss: 

 1. Du kan anmode om innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg og hvilke sikkerhetstiltak vi har knyttet til bruken av personopplysningene dine.

 1. Du kan anmode om retting og/eller supplering av personopplysninger som vi behandler om deg.

 1. Du kan anmode om at behandling av personopplysninger om deg begrenses.

 1. Du kan fremme innsigelse mot vår behandling av personopplysninger.

 1. Du kan anmode om at personopplysninger om deg slettes. Slik anmodning må etterkommes med mindre vi kan påvise et grunnlag (f.eks pålegg i lov) om at vi plikter å beholde visse typer personopplysninger om deg.

 1. Du kan anmode om at personopplysninger som vi behandler om deg blir overført til en annen behandlingsansvarlig (f.eks. en annen virksomhet).

Dersom vår behandling av personopplysninger om deg bygger på ditt samtykke, kan du trekke tilbake samtykket når som helst, og uten å oppgi en begrunnelse.

Dersom du mener at Musikkselskapet Harmonien ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personvernregelverket, har du rett til å klage til tilsynsmyndigheten som i dette tilfellet er Datatilsynet. Det gjøres ved å sende skriftlig klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjon til Datatilsynet er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål og ønsker å kontakte oss direkte, er du velkommen til det.

Musikkselskapet Harmoniens kontaktpersoner:

Bernt Bauge, adm. dir. / bernt@harmonien.no/ mob 47915110

Therese Tefre Steen, salgs- og markedssjef / therese.steen@harmonien.no/ mob 97534455

Henning Målsnes, kommunikasjonssjef/ henning@harmonien.no/ mob: 91598392

Marit Nordberg, HR-sjef/ marit@harmonien.no